AVIS LEGAL

El titular de la pàgina web www.abadia-4.cat és Alícia Farré Alentorn, les dades d’identificació de la qual són les següents:
Denominació social
Abadia-4 amb número: HUTT-034600
Domicili : C. Abadia, 4, 1r, L’Espluga de Francolí (Tarragona)
Contacte: info@abadia-4.cat i/o (+34) 640777410
Accés al Web
Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a l’habitatge d’ús turístic “Abadia-4”, els seus serveis i/o activitats.
La navegació pel lloc web abadia-4.cat atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.
L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.
Utilització i funcionament del Web
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, en el seu cas, a qualssevol altres condicions que Abadia-4 estableixi a l’efecte al Web. En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que siguin il•lícits, i/o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis d’abadia-4.cat.
Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.
S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s’escau, qualsevol altres termes o condicions recollides al web abadia-4.cat, el titular del web es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o excloure el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte. Abadia-4 fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, abadia-4.cat no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.
Responsabilitat
Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.
Els comentaris fets pels usuaris o col•laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.
Abadia-4.cat no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents d’Abadia-4 incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.
Addicionalment, Abadia-4.cat no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del seu Web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Abadia-4.cat pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.
Política en matèria d’enllaços (links)
a) Enllaços amb el Web
Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que siguin il•lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis d’Abadia-4.cat
En cap cas, l’enllaç significa que Abadia-4.cat avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.
En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.
b) Enllaços amb altres webs
En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”).
En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat Abadia-4.cat amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Abadia-4.cat no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.
Propietat Industrial i Intel•lectual
Tots els drets de propietat intel•lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’Abadia-4.cat.
L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel•lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.
Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius d’Abadia-4.cat.
La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual i industrial d’Abadia-4.cat poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.
Nul•litat
Si qualssevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul•la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul•lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul•litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.
Legislació aplicable
Les Condicions Generals d’Accés i Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Valls per a resoldre qualsevol qüestió litigiosa.